Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności

mTożsamość (2018-11-13)

Zdjęcie przedstawiające wzór mDokumentu (powiększ zdjęcie)
Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło publiczną aplikację mobilną (tzw. „mObywatel”) w ramach której zapewnia możliwość pobrania i okazywania dokumentu elektronicznego, zawierającego dane pobrane z rejestru PESEL i Rejestru Dowodów Osobistych (mTożsamość”), na podstawie którego może być dokonane stwierdzenie tożsamości obywatela.


Pierwszym wydawanym „mDokumentem” jest dokument, któremu nadano użytkową nazwę „mTożsamość”. Dokument ten zawiera zdjęcie i dane osobowe użytkownika oraz dane z dowodu osobistego wydanego temu użytkownikowi pobrane na urządzenia mobline.

Możliwość pobrania „mTożsamości” na urządzenie mobilne zapewniana jest osobom, których tożsamość zostanie uprzednio potwierdzona w systemie teleinformatycznym Ministra Cyfryzacji, w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy o informatyzacji.

Tożsamość posiadacza przedmiotowego „mDokumentu” może być potwierdzona przez okazanie innej osobie „mTożsamości” na ekranie własnego urządzenia mobilnego lub przez przekazanie „mTożsamości” drugiej osobie, przy użyciu transmisji bezprzewodowej, na jej urządzenie mobilne. Osoba posiadająca przekazaną „mTożsamość” może przy użyciu własnego urządzenia mobilnego dokonać sprawdzenia integralności, pochodzenia oraz ważności takiego „mDokumentu”. Funkcjonalności takie zapewnia, udostępniona przez Ministra Cyfryzacji, publiczna aplikacja mobilna.

„mTożsamość” stanowi dokument elektroniczny, który pozwala na wiarygodne potwierdzenie tożsamości obywateli w kontaktach z organami administracji państwowej. Zastrzec przy tym należy, że nie dotyczy to sytuacji o charakterze szczególnym, względem których przepisy prawa literalnie stanowią o konieczności ustalenia tożsamości osoby fizycznej na podstawie „dokumentu tożsamości”, czyli na przykład na podstawie dowodu osobistego lub paszportu. W pozostałych przypadkach, kiedy katalog dokumentów wymaganych w celu stwierdzenia tożsamości nie został określony, do potwierdzenia tożsamości osoby może być wykorzystywana „mTożsamość”.

Minister Cyfryzacji rekomenduję wykorzystywanie tego sposobu potwierdzania tożsamości w kontaktach z obywatelem, w sytuacjach gdy przepisy powszechnie obowiązujące lub wewnętrzne regulacje nie stoją temu na przeszkodzie. Jednocześnie zachęcam do dokonywania zmiany tego rodzaju regulacji w sposób umożliwiający potwierdzanie tożsamości przez obywateli przy użyciu ww. „mDokumentu”.

 

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1544), w ramach której do ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570, z późn. zm.) dodano art. 19e–19j.
Przedmiotowe przepisy stanowią podstawę prawną dla funkcjonowania tzw. „mDokumentów”, czyli dokumentów elektronicznych przechowywanych na urządzeniach mobilnych, których użycie ma pozwalać obywatelom na potwierdzenie swojej tożsamości oraz posiadanych uprawnień, co w powyższym zakresie ma zastąpić użycie odpowiednich dla tych czynności dokumentów nieelektronicznych.


Podobne wiadomości:

wszystkie wydarzenia

przejdź do stopki treści

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl