Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności Wydziału Polityki Społecznej

Zaktualizowane instrukcje Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dotyczące bezpiecznego świadczenia pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie (2021-01-08)

 

Zaktualizowane instrukcje Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dotyczące bezpiecznego świadczenia pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

Ochrona osób zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie powinna mieć priorytetowe miejsce wśród zadań realizowanych przez samorządy. Nie można pozostać obojętnym na akty przemocy, zwłaszcza jeśli dotyczą najsłabszych: dzieci, kobiet, osób starszych czy niepełnosprawnych. Sytuacja związana ze stanem epidemii, zwłaszcza izolacja społeczna – może sprzyjać eskalacji już istniejących konfliktów oraz potęgować występowanie przemocy.

Aktualna sytuacja wymusza zmianę sposobu i form udzielanej pomocy. W celu realizacji działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, obecnie, szczególnie ważna jest możliwość wykorzystania zdalnych kanałów komunikacji głosowej, tekstowej i wideo, np.: rozmów telefonicznych, wideo-połączeń telefonicznych, wideokonferencji, korespondencji elektronicznej, itp. Ważne, aby poradnictwo specjalistyczne, pomimo braku możliwości kontaktu osobistego było świadczone w nieprzerwany sposób również w trybie zdalnym.

Apelujemy do samorządów, aby informacje dotyczące miejsc świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób zagrożonych lub dotkniętych przemocą, jak również oferujących im bezpieczne schronienie – w razie takiej konieczności, były powszechnie
i łatwo dostępne oraz zawierały aktualne dane kontaktowe.

Trzeba pamiętać, że w przypadku podejrzenia eskalacji przemocy należy zgłaszać Policji, która jest zobowiązana do podejmowania interwencji i reagowania na sytuacje stosowania przemocy w rodzinie.

Dziękując za dotychczasowe zaangażowanie w realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy i ochronę jej ofiar, zachęcamy do zapoznania się z załączonymi Instrukcjami i wykorzystania zaleceń w codziennej praktyce.

Instrukcja dla Zespołów Interdyscyplinarnych, Grup Roboczych i Pracowników Socjalnych

Instrukcja organizacji placówek zapewniających schronienie

WPS

wszystkie wydarzenia

przejdź do stopki treści

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl