Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności Wydziału Polityki Społecznej

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zamkniętego (2019-08-14)

Wydział Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia:

Wydawanie zezwoleń na pracę sezonową oraz rejestracja oświadczeń
o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Cel szkolenia: stosowanie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
oraz kodeksu postępowania administracyjnego w kontekście wydawania zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemcowi, decyzje administracyjne w sprawach o wydawanie zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemca (tworzenie decyzji, podstawy prawne i uzasadnienie decyzji, terminy załatwiania spraw),  uchylenie decyzji oraz umorzenie postępowania w sprawach dotyczących zezwoleń na pracę sezonową oraz oświadczeń, oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy-zasady postępowania, rejestracja oświadczeń, terminy.

Termin wykonania szkolenia: pomiędzy 23 a 27 września 2019r. (dwudniowy, proponowany termin rozpoczęcia szkolenia powinien być wskazany w ofercie szkoleniowej)

Liczba uczestników szkolenia: ok. 40 osób

Ilość godzin szkolenia: min. 14 godz. dydaktycznych (2 dni)

Instytucja szkoleniowa musi spełniać następujące warunki:

  • Posiadać wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
  • Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny niezbędny do realizacji szkolenia.
  • Dysponować wykładowcą posiadającym przygotowanie, kwalifikacje, referencje i doświadczenie zawodowe oraz wiedzę dydaktyczną w zakresie tematyki szkolenia.
  • Zapewnić uczestnikom szkolenia materiały dydaktyczne, biurowe i piśmiennicze przechodzące na własność uczestnika.
  • Prowadzić nadzór wewnętrzny służący podnoszeniu jakości szkolenia, polegający na bieżącej kontroli jakości i efektów szkolenia.
  • Zabezpieczyć bazę żywieniową (serwis kawowy, obiad, kolacja, śniadanie) oraz bazę noclegową.
  • Po zakończeniu szkolenia wydać zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia zgodne ze wzorem MEN.
  • Złożyć pisemną ofertę szkolenia zgodną z treścią ogłoszenia, która będzie zawierała między innymi: termin i miejsce szkolenia, szczegółowy program szkolenia z uwzględnieniem bloków tematycznych, preliminarz kosztów szkolenia (z wyliczeniem kosztu szkolenia przypadającego na osobę). Koszt szkolenia nie może przekroczyć 700 zł na jednego uczestnika. Koszt noclegu będzie pokryty przez jednostkę delegującą, dlatego niezbędne jest odrębne wykazanie kosztu noclegu. Ponadto proszę o udokumentowanie kwalifikacji i przedstawienie referencji w zakresie tematyki szkolenia osoby wskazanej do przeprowadzenia szkolenia.

Uczestnicy szkolenia: Pracownicy urzędów pracy województwa lubuskiego oraz pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. realizujący zadania wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Termin składania ofert: do dnia 23 sierpnia 2019r.

Oferty proszę przesyłać na adres e-mail: beata.malarek@lubuskie.uw.gov.pl

Osoba do kontaktu: Beata Malarek tel. (95) 7 851 464

 

Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu. Materiał przygotowany zgodnie ze standardami WCAG 2.0.

wszystkie wydarzenia

przejdź do stopki treści

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl