Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności Wydziału Polityki Społecznej

„Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”, edycja 2018. Dodatkowy otwarty konkurs MRPiPS - ZAPRASZAMY. (2018-10-19)

Wojewoda Lubuski, zachęca organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r., poz. 450 ze. zm.) do udziału w Konkursie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jest to dodatkowa edycja otwartego konkursu ofert, realizowanego w ramach programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”, edycja 2018.

W dodatkowym Konkursie będą dofinansowywane projekty, odpowiadające Modułowi III. Oferenci mogą starać się, zatem o środki na standardy placówek, udzielających tymczasowego schronienia (tj. noclegowni, schronisk i ogrzewalni) - w rozumieniu art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.) Dokładna treść modułu poniżej:

  • MODUŁ III: INFRASTRUKTURA
    Cel: Dostosowanie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył na realizację projektów, dodatkowo 15.000.000 złotych (słownie: piętnaście milionów złotych).

Oferty konkursowe należy przesyłać - listem poleconym - do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do 7 listopada 2018 r. (liczy się data wpływu do Kancelarii Ogólnej MRPiPS).

Można również osobiście złożyć ofertę w powyższym terminie.

Na kopercie proszę zmieścić dopisek: „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym - dodatkowy konkurs”.

Treść Programu  oraz ogłoszenie o otwartym konkursie ofert, dostępne są na stronie internetowej https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/bezdomnosc/dodatkowy-otwarty-konkurs-ofert-w-ramach-programu-pokonac-bezdomnosc-program-pomocy-osobom-bezdomnym-edycja-2018-/

 

WPS

Podobne wiadomości:

wszystkie wydarzenia

przejdź do stopki treści

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl