Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Nabor do programu Razem bezpieczniej na rok 2018

INFORMACJA DOTYCZĄCA NABORU WNIOSKÓW
NA REALIZACJĘ ZADAŃ
W RAMACH PROGRAMU RZĄDOWEGO „RAZEM BEZPIECZNIEJ”

 

 Zawiadamiamy o możliwości składania przez organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego wniosków o dofinansowanie działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców naszego województwa, w związku z informacją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o uruchomieniu kolejnej edycji  rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań pn. „Razem bezpieczniej”.

 

Program realizowany jest w 4 obszarach (4 cele szczegółowe Programu):

  • Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa.
  • Bezpieczne przejścia dla pieszych.
  • Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży.
  • Edukacja dla bezpieczeństwa.

Informacje o zakresie tematycznym projektów w ramach poszczególnych obszarów oraz o maksymalnych kwotach dofinansowania na każdy z projektów znajdują się pod poniższym linkiem:
http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/rb/aktualnosci/4114,MSWiA-oglasza-nabor-wnioskow-do-programu-Razem-bezpieczniej-im-Wladyslawa-Stasia.html

Wnioski należy składać do dnia 11 maja br. (decyduje data stempla pocztowego).

W celu złożenia wniosku należy wypełnić specjalny formularz, którego wzór i instrukcja wypełnienia zamieszczone będą na portalu MSWiA przeznaczonym programowi „Razem bezpieczniej” (http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/), w zakładce „Procedura”.

Opracowane wnioski należy przesyłać do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW w ww. terminie za pośrednictwem poczty. Najwyżej ocenione  wnioski zostaną zgłoszone do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w celu przyznania dofinansowania.

WAŻNE: informuję, iż w razie zakwalifikowania wniosku organizacji pozarządowej na listę rankingową MSWiA i przyznania środków finansowych na jego realizację, Wojewoda Lubuski na tej podstawie ogłosi konkurs otwarty ofert na realizację działań opisanych we wniosku.

W razie pytań proszę o kontakt z panią Magdaleną Walentynowicz, Koordynatorem Dyżurnej Służby Operacyjnej Wojewody Lubuskiego – nr telefonu 95 7115 151, adres
e-mail: magdalena.walentynowicz[at]lubuskie.uw.gov.pl

 

 

 

 

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl