Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Termomodernizacja LUW

Loga programu

 

 kliknij >>> AKTUALNOŚCI W PROJEKCIE

Projekt  „Termomodernizacja budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.” jest realizowany w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

 

Umowa o dofinansowanie projektu  została podpisana  w dniu 27.01.2017 r. pomiędzy:

Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

z siedzibą w warszawie przy ul. Konstruktorskiej 3a, 02-673 Warszawa

a

Lubuskim Urzędem Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.

ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.,

 

Zakres inwestycji obejmuje m.in.:

  • Wymiana fasady budynku od piętra II do XV,
  • Docieplenie stropodachu nad pomieszczeniami biurowymi,
  • Zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła  na piętrach II-XV,
  • Zmiana źródła ciepła c.w.u w okresie letnim i przejściowym,
  • Modernizacja systemu grzewczego  systemu opartego na rewersyjnych pompach ciepła,
  • Zastosowanie oświetlenia LED.

 

Wartość projektu

35 830 753,04 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych

30 174 853,53 zł

Wkład Funduszy Europejskich

25 648 625,50 zł

Inwestycja będzie realizowana w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2019 r.         

Ogólne cele projektu można określić jako:

  • ograniczenie strat ciepła poprzez przegrody (stropodach oraz fasadę budynku),
  • ograniczenie strat ciepła poprzez wentylację,
  • ograniczenie zużycia energii elektrycznej,
  • ograniczenie zużycia energii cieplnej.

 

 

Planowane   efekty

 

Nazwa wskaźnika

Jednostka miary

Wartość docelowa

Rok osiągnięcia wartości docelowej

I. Wskaźniki produktu

I. 1. Wskaźniki produktu istotne dla celów interwencji

Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków

szt. 

1

2019

Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji

m2

11 795,20

2019

II. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego

II. 1. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego istotne dla celów interwencji

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych

Mg CO2/rok 

542,26

2019

Zmniejszenie zużycia energii końcowej

GJ/rok

5 675,29

2019

Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych

kWh/rok

1 700 675

2019

Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej

MWh/rok 

186

2019

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej

GJ/rok

5 144,29

2019

 

 

Informujemy, że funkcjonuje mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Informacje o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego należy zgłaszać:

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/kontrola-nieprawidlowosci-naduzycia-finansowe/

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl