Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Niebezpieczne substancje

Zagrożenie chemiczne – uwolnienie niebezpiecznych dla ludzi i środowiska pierwiastków chemicznych oraz ich związków, mieszanin lub roztworów występujących w środowisku lub powstałych w wyniku działalności człowieka.

Pamiętaj!

Obowiązkiem każdej osoby, która zauważy wystąpienie awarii jest niezwłoczne powiadomienie o tym osób znajdujących się w strefie zagrożenia oraz Państwowej Straży Pożarnej (998), Policji (997) lub Centrum Powiadamiania Ratunkowego (112).

Pamiętaj!

Na ogół zapach środków chemicznych jest wyczuwalny wcześniej, zanim ich stężenie stanie się groźne dla Twojego życia.

Usłyszałeś sygnał ostrzegawczy lub komunikat o zagrożeniu chemicznym???
J
esteś w strefie bezpośredniego zagrożenia???

 Jeśli jesteś w samochodzie:

 • zamknij okna,
 • wyłącz nawiew i klimatyzację,
 • jak najszybciej opuść strefę skażenia,
 • słuchaj lokalnego radia.

Jeśli jesteś poza budynkiem:

 • unikaj kontaktu z jakimikolwiek podejrzanymi substancjami i przedmiotami nie dotykaj i nie wąchaj ich,
 • udaj się do najbliższego budynku,
 • jeśli to możliwe poruszaj się prostopadle do kierunku wiatru, staraj się oddalić od niebezpiecznego obszaru najszybciej jak to możliwe,
 • w miarę możliwości chroń drogi oddechowe np. oddychając płytko przez chusteczkę do nosa, ubranie lub inny materiał,
 • zostaw odzież wierzchnią i obuwie przed budynkiem.

Jeśli jesteś w budynku (wewnątrz budynku toksyczne opary mają mniejsze stężenie):

 • unikaj kontaktu z jakimikolwiek podejrzanymi substancjami i przedmiotami nie dotykaj i nie wąchaj ich,
 • zamknij wszystkie okna i drzwi,
 • wyłącz wentylację i klimatyzację,
 • słuchaj cały czas lokalnego radia lub TV,
 • uszczelnij otwory wokół drzwi i okien mokrymi gazetami,
 • zamknij zasuwy do pieców, kominków,
 • zaklej wszystkie otwory i kanały,
 • gdy miałeś kontakt z niebezpiecznymi substancjami:
  • nie dotykaj ust i oczu,
  • umyj się pod prysznicem, a jeśli to jest niemożliwe umyj pod bieżącą wodą ręce, twarz,
 • jeżeli podejrzewasz, że gaz albo szkodliwe opary dostają się do środka, oddychaj płytko przez wilgotne ubranie lub inny materiał,
 • opuść pomieszczenie zamykając za sobą drzwi,
 • staraj się oddalić od niebezpiecznego obszaru najszybciej jak to możliwe.

 PIERWSZA POMOC

Osobę poszkodowaną jak najszybciej wynieś ze skażonego środowiska na świeże powietrze. Zdejmij skażoną odzież, ciepło okryj i zapewnij bezwzględny spokój. Zmyj ślady niebezpiecznych substancji zimną wodą. Wezwij lekarza!!!

Uwaga!
Po przybyciu właściwych służb stosuj się do poleceń prowadzącego akcję ratowniczą!

Podstawy prawne:

 1. USTAWA  z dnia 25 lutego 2011 r.  o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (z późn. zm.).
 2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin.
 3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.
 4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie.
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Niebezpieczne substancje [ 2 ]
Piktogramy, oznaczenia niebezpiecznych substancji Piktogramy, oznaczenia niebezpiecznych substancji 2017-07-13 15:05
Jerzy Ratajczak
190.5KB Piktogramy, oznaczenia niebezpiecznych substancji pobierz
Substancje niebezpieczne - opis, charakterystyka, pierwsza pomoc Substancje niebezpieczne - opis, charakterystyka, pierwsza pomoc 2017-07-13 15:07
Jerzy Ratajczak
240.2KB Substancje niebezpieczne - opis, charakterystyka, pierwsza pomoc pobierz

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl