Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Znaleziono 46 wiadomości.

Środki finansowe na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego (2014-08-26)

Wojewoda Lubuski pozyskał środki finansowe na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku przez gminy województwa lubuskiego. Z refundacji wydatków, na łączną kwotę 1.758.398 zł, skorzystało 39 gmin województwa lubuskiego.

Podział dotacji na spółki wodne (2014-07-02)

Wojewoda Lubuski dokonał podziału dotacji podmiotowej na rok 2014 rok, przeznaczonej na dofinansowanie bieżącej działalności spółek wodnych.

Środki na aktualizację opłat (2014-06-18)

Wojewoda Lubuski również w tym roku pozyskał dodatkowe środki z rezerwy budżetu państwa w wysokości 215 440 zł na dokonywanie aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa.

Wojewoda Lubuski pozyskał środki finansowe na melioracje (2014-03-17)

Na wniosek Wojewody Lubuskiego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w wyniku podziału rezerwy celowej na 2014 rok przyznał dla województwa lubuskiego środki finansowe.

Wojewoda dla rozwoju infrastruktury w Babimoście (2013-11-21)

Pełnomocnictwa niezbędne dla rozwoju infrastruktury lotniska w Babimoście podpisał w dniu dzisiejszym wojewoda lubuski Jerzy Ostrouch. W ich efekcie nastąpi przekazanie w użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa w celu wykorzystania na potrzeby babimojskiego lotniska.

Zgoda Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na uruchomienie linii kredytowej (2013-09-10)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem z dnia 26 sierpnia 2013r. znak F.we-4400KL -48/2013/3301 wyraził zgodę na udzielenie przez Prezesa ARiMR pomocy finansowej z przeznaczeniem na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w formie kredytów preferencyjnych.

Dodatkowe środki na aktualizację opłat (2013-08-13)

W efekcie starań Wojewody Lubuskiego pozyskano od Ministra Finansów kwotę 320 tys. zł na zintensyfikowanie prac w zakresie dokonywania aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa.

Pomoc dla rolników (2013-08-08)

W związku z trudną sytuacją poszkodowanych w wyniku tegorocznych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych gospodarstw rolnych i działów specjalnych produkcji rolnej - Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu pomocy dla producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane wystąpieniem w 2013 r. powodzi, huraganu, gradu lub deszczu nawalnego.

Komisje Wojewody szacują szkody w rolnictwie (2013-06-17)

Wojewoda na wniosek burmistrza/wójta powoła Komisje szacujące szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne 2013r..

Wojewoda Lubuski przynał dotację dla Gminnych Spółek Wodnych (2013-06-17)

Wojewoda Lubuski przyznał dotację podmiotową na 2013 rok dla Gminnych Spółek Wodnych działających na terenie województwa lubuskiego, których podstawowym zadaniem jest utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl