Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności Wydziału Nadzoru i Kontroli

Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna

Nowelizacja ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

Wyrok w sprawie nieodpłatnego obciążania nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym na rzecz innych podmiotów niż Skarb Państwa / jednostka samorządu terytorialnego.

Wyrok WSA sygn. akt II SA.Go 416.16

Stanowisko w sprawie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Stanowisko w sprawie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Stanowisko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego

Stanowisko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego

Wejście w życie uchwał w sprawie likwidacji szkół i programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Wejście w życie uchwał w sprawie likwidacji szkół i programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Priorytetowe zadania do realizacji w 2015 r. rekomendowane przez Wojewódzki Zespół Koordynujący do spraw realizacji zadań wynikających  z rządowego programu na lata 2014–2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

Rekomendowane zadania do programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

II OSK 401/12 - Wyrok NSA

Cofnięcie oświadczenia woli radnego o zrzeczeniu się mandatu

II OSK 401/12

II SA/Go 487/12 - Wyrok WSA

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierzaąt na terenie gminy

II Sa/Go 487/12

Informacja o wynikach kontroli NIK w zakresie „Utrzymania przez gminy czystości i porządku w miejscach publicznych”

Informacja o wynikach kontroli NIK w zakresie „Utrzymania przez gminy czystości i porządku w miejscach publicznych”

Informacja dotycząca obowiązków gmin wynikających z ustawy o czystości i porządku w gminach

Informacja dotycząca obowiązków gmin wynikających z ustawy o czystości i porządku w gminach

 

II OSK 778/13 - Wyrok NSA

stwierdzenie nieważności uchwały w sprawie zmiany statutu nr XIX/111/2012 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany zarządzenia nr R/29/2002 osoby pełniącej finkcję organów Powiatu Wschowskiego z dnia 6 maja 2002r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Wschowskiego II OSK 778/13

II OSK 778_13 - Wyrok NSA


wyrok Europejskiego Trybunalu Praw Czfowieka w sprawie Polańscy przeciwko Polsce (skarga nr 21700/02), dotyczącego art. 73 ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.).

wyrok Trybunału Praw Człowieka


Stanowisko Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie nakładania sie terminów końca obecnej i początku kolejnej kadencji rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich

pismo

Znaleziono 4 wiadomości.

Ustawa o ochronie zwierząt – informator prawny dla praktyków (2019-04-15)

Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało informator, który został przygotowany w związku z ogłoszonym konkursem na opracowanie dotyczące ustawy z 6 marca 2018 r.

Obwieszczenie wojewody w sprawie wyborów do Rady Miasta Zielona Góra (2015-01-07)

Rozporządzenie Prezesa Rad Ministrów z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wyborów do Rady Miasta Zielona Góra oraz wyborów prezydenta miasta Zielona Góra w województwie lubuskim.

Uwaga na groźny e-mail! (2014-12-19)

Na skrzynki Lubuszan rozsyłany jest e-mail podszywający się pod informację z LUW. Informacja w załączniku zawiera groźnego wirusa!

NSA ponownie przyznaje rację Wojewodzie Lubuskiemu (2014-06-26)

NSA przyznaje Wojewodzie Lubuskiemu rację w sprawie prawa do decydowania o możliwości dzierżawy terenu terminala w Świecku. Ta decyzja kończy spór w zakresie użytkowania tej nieruchomości.

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl