Lubuski Urząd Wojewódzki

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności

Konkurs ofert (2018-08-27)

Wojewoda Lubuski ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – ograniczenia uzależnień behawioralnych dla podmiotów wymienionych w art. 11 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które działają na terenie województwa lubuskiego i prowadzą działalność statutową w zakresie objętym Konkursem.

Jako uzależnienia behawioralne rozumie się zaburzenia zachowania o charakterze nałogowym (niezwiązane z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych), które wiążą się z odczuwaniem przymusu i brakiem kontroli nad wykonywaniem określonej czynności oraz kontynuowaniem jej mimo negatywnych konsekwencji dla jednostki oraz dla jej otoczenia. Do tego typu zaburzeń zachowania zalicza się przede wszystkim uzależnienie od: hazardu, komputera, telefonu, internetu, pracy, seksu, pornografii, zakupów itp..

Prawidłowo wypełnioną ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego lub przesłać listem poleconym (liczy się data stempla pocztowego) w terminie do dnia 18 września 2018 r.  na adres:

 

Lubuski Urząd Wojewódzki

Wydział Zdrowia

ul. Jagiellończyka 8

66-400 Gorzów Wlkp.

 

z dopiskiem: „Konkurs ofert 2018 – Ograniczenie Uzależnień Behawioralnych”

 

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu poniżej:

 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert 2018

Podobne wiadomości:

wszystkie wydarzenia

przejdź do stopki treści

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl